VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK

Prosíme, přečtěte si pozorně tyto podmínky než začnete naše stránky používat. Používáním těchto stránek souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a zavazujete se je dodržovat. Pokud s podmínkami nesouhlasíte, prosíme, opusťte naše stránky.

SPOLÉHÁNÍ NA ZVEŘEJNĚNÉ INFORMACE A PROHLÁŠENÍ

Materiály obsažené na těchto stránkách jsou poskytovány pro účely všeobecné informace a nemají za účel poskytnout právní nebo odborné poradenství a proto by neměly být jako takové brány. Nepřijímáme jakoukoli zodpovědnost za ztráty, které mohou vzniknout přístupem na tyto stránky nebo spolehnutím se na informace na nich obsažených a v plném rozsahu povoleném podle anglického práva, vylučujeme veškerou odpovědnost za ztráty či škody, přímé či nepřímé plynoucí z používání těchto stránek.

INFORMACE O NÁS

www.smartografie.cz jsou stránky poskytované Lucií Stříbrskou („My“); jež je fyzickou osobou podnikající v České republice.

PŘÍSTUP K NAŠIM STRÁNKÁM

Přístup k našim stránkám je povolen na dobu určitou, vyhrazujeme si právo zrušit nebo změnit služby, které poskytujeme na našich stránkách bez předchozího upozornění (viz níže). Neneseme odpovědnost za nedostupnost našich stránek z jakéhokoliv důvodu, na neurčitý čas nebo období.

PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

Jsme vlastníkem licence a všech práv k duševnímu vlastnictví materiálů zveřejněných na našich stránkách. Tato díla jsou chráněna autorskými právy a smlouvami po celém světě. Všechna tato práva jsou vyhrazena.

Můžete si vytisknout jednu kopii, stahovat výtahy z jakékoliv stránky našeho webu pro své osobní reference a upozornit třetí osoby na materiál umístěný na našich stránkách.

Změna papírových nebo digitálních kopií všech materiálů vytištěných nebo stažených není v žádném případě povolena, stejně jako použití ilustrace, fotografie, videa nebo zvukové sekvence či grafiky odděleně od doprovodného textu.

Naše postavení (stejně jako všech identifikovaných přispěvatelů) jako autorů materiálu na našich stránkách musí být vždy přiznáno.

Nesmíte používat žádnou část materiálů na našich stránkách pro komerční účely bez získání licence od nás nebo našich poskytovatelů.

Jestliže vytisknete, okopírujete nebo stáhnete jakékoli části těchto stránek v rozporu s těmito podmínkami používání, vaše právo užívat naše stránky je okamžitě ukončeno a musíte podle našich instrukcí vrátit nebo zničit všechny kopie materiálů.

TYTO  STRÁNKY SE ČASTO MĚNÍ

Naším cílem je pravidelně aktualizovat naše stránky, jejich obsah se může kdykoli změnit. Pokud to bude třeba, můžeme pozastavit přístup na naše stránky, nebo je uzavřít na dobu neurčitou. Jakékoli materiály na našich stránkách mohou být zastaralé v daném okamžiku, a my nemáme žádnou povinnost aktualizovat takový materiál.

NAŠE ODPOVĚDNOST

Materiály zobrazené na našich stránkách jsou poskytovány bez jakýchkoli záruk, podmínek nebo garancí týkající se jejich přesnosti. V rozsahu povoleném zákonem, my a třetí strany spojené s námi tímto výslovně vylučují:

 • Veškeré podmínky, záruky a další podmínky, které by jinak mohly být předpokládány zákonem, zvykovým právem nebo zákonem vlastního kapitálu.
 • Jakoukoli odpovědnost za přímé, nepřímé nebo následné ztráty nebo škody, které vznikly kterémukoli uživateli v souvislosti s našimi stránkami, nebo v souvislosti s užíváním, neschopnosti použití, nebo výsledky používání našich stránek, veškeré internetové stránky spojené s ní a všechny materiály na ní, včetně, bez omezení jakékoli odpovědnosti za:
  • ztrátu příjmů nebo výnosů;
  • ztrátu obchodních příležitostí;
  • ztrátu kontraktů nebo příjmů z nich;
  • ztrátu předpokládaných úspor;
  • ztrátu dat;
  • poškození dobrého jména;
  • ztrátu pracovního času;

Jakákoli jiná ztráta nebo poškození jakéhokoli druhu, vzniklé v důsledku deliktu (včetně nedbalosti), porušení smlouvy, nebo jinak, a to i v případě, předvídatelnosti takové ztráty, nezakládá nárok na náhradu ztrát nebo poškození hmotného majetku nebo jakékoliv jiné nároky na přímé finanční ztráty, které nejsou vyloučeny některé z kategorií uvedených výše.

Toto ustanovení nemá vliv na naši odpovědnost za smrt nebo zranění vyplývající z naší nedbalosti, ani naši odpovědnost za úmyslné uvedení v omyl nebo omyl, pokud jde o základní věci, ani jakoukoli jinou odpovědnost, která nemůže být vyloučena nebo omezena podle platných právních předpisů.

VIRY, HACKING A JINÉ PŘESTUPKY

Zneužití našich stránek vědomým zavedením virů, trojských koní, červů, logických bomb nebo jiného materiálu, který je škodlivý nebo technologicky škodlivý je zakázáno.Pokus o získání neoprávněného přístupu na naše stránky, server, na kterém jsou uloženy naše stránky nebo jakýkoliv server, počítače nebo databáze připojený na naše stránky je zakázáno. Jakékoli útoky na naše stránky přes útok typu odmítnutí služby (DOS) nebo distribuované odmítnutí služby (DDOS) jsou zakázány. Porušením tohoto ustanovení bude spáchán trestný čin podle zákona o zneužití počítače z roku 1990 (Computer Misuse Act 1990) . Takové porušení  podmínek budeme hlásit příslušným orgánům činným v trestním řízení a budeme s nimi plně spolupracovat, včetně  zveřejnění totožnosti útočníka. V případě takového porušení bude vaše právo na používání našich stránek okamžitě ukončeno. Neneseme odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody způsobené útoky, viry nebo jiným technologicky škodlivým materiálem, který může infikovat vaše počítačové vybavení, počítačové programy, data nebo jiné materiály v důsledku vašeho používání našich webových stránek, stahování jakýchkoli materiálů na nich publikovaných, nebo na jakékoli webové stránce s ní související.

LINKOVÁNÍ Z NAŠICH STRÁNEK

Tam, kde naše stránky obsahují odkazy na jiné stránky a zdroje poskytnuté třetími stranami, tyto odkazy jsou poskytovány pouze pro vaši informaci. Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem těchto stránek nebo zdrojů a neneseme žádnou odpovědnost za ně nebo za ztrátu nebo škody, které mohou vzniknout z jejich používání. Při přístupu na stránky třetích stran prostřednictvím odkazu z našich webových stránek vám doporučujeme zkontrolovat jejich podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů s cílem zajistit jejich dodržování a rovněž způsobu, jak mohou používat informace o svých uživatelích.

JURISDIKCE A POUŽITÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

Pokud vztah založený na těchto stránkách obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. V případě, že dojde ke sporu, který se nedaří vyřešit vzájemnou dohodou, je možné vzniklou situaci řešit mimosoudní cestou. Arbitrem řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčená platnost ostatních ustanovení. 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů návštěvníka, který je fyzickou osobou,  je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Návštěvník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a další  (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Návštěvník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů návštěvníka můžeme pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. V případě, že by se návštěvník domníval, že my nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života návštěvníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat nás nebo zpracovatele o vysvětlení a může požadovat, abychom my nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Návštěvník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Požádá-li návštěvník o informaci o zpracování svých osobních údajů, jsme mu povinni informaci předat. My máme právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

ZMĚNY

Tyto podmínky používání mohou být revidovány kdykoli změnou této stránky. Očekává se, že uživatel tuto stránku čas od času prostuduje, aby zachytil oznámení o případných změnách, které jsme provedli, neboť jsou pro uživatele závazné. Některá z ustanovení těchto podmínek používání mohou být také nahrazena ustanoveními nebo oznámeními zveřejněnými jinde na našich stránkách.

DOTAZY

Máte-li jakékoli dotazy týkající se materiálu, který se objeví na našich stránkách, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře nebo elektronicky na info@smartografie.cz.